با تله گرفتن


english

1 general:: snare

transnet.ir


معنی کلمه با تله گرفتن ، معنی اصطلاح با تله گرفتن ، به با تله گرفتن چی می گن؟ ، با تله گرفتن چی می شه؟، واژه با تله گرفتن ، معادل با تله گرفتن ، با تله گرفتن synonym , با تله گرفتن definition , با تله گرفتن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 327 میلی ثانیه.