با توجه به این که


english

1 general:: considering

worldtranslators.net


معنی کلمه با توجه به این که ، معنی اصطلاح با توجه به این که ، به با توجه به این که چی می گن؟ ، با توجه به این که چی می شه؟، واژه با توجه به این که ، معادل با توجه به این که ، با توجه به این که synonym , با توجه به این که definition , با توجه به این که meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 300 میلی ثانیه.
بنر موبایل