با پارچه مزین کردن


english

1 general:: drape

transnet.ir


معنی کلمه با پارچه مزین کردن ، معنی اصطلاح با پارچه مزین کردن ، به با پارچه مزین کردن چی می گن؟ ، با پارچه مزین کردن چی می شه؟، واژه با پارچه مزین کردن ، معادل با پارچه مزین کردن ، با پارچه مزین کردن synonym , با پارچه مزین کردن definition , با پارچه مزین کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 215 میلی ثانیه.