با پتک زدن


english

1 general:: sledgehammer

transnet.ir


معنی کلمه با پتک زدن ، معنی اصطلاح با پتک زدن ، به با پتک زدن چی می گن؟ ، با پتک زدن چی می شه؟، واژه با پتک زدن ، معادل با پتک زدن ، با پتک زدن synonym , با پتک زدن definition , با پتک زدن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 228 میلی ثانیه.