با چالاکی حرکت کردن


english

1 general:: move quickly

transnet.ir


معنی کلمه با چالاکی حرکت کردن ، معنی اصطلاح با چالاکی حرکت کردن ، به با چالاکی حرکت کردن چی می گن؟ ، با چالاکی حرکت کردن چی می شه؟، واژه با چالاکی حرکت کردن ، معادل با چالاکی حرکت کردن ، با چالاکی حرکت کردن synonym , با چالاکی حرکت کردن definition , با چالاکی حرکت کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 352 میلی ثانیه.