با چکش زدن


english

1 general:: hammer

transnet.ir


معنی کلمه با چکش زدن ، معنی اصطلاح با چکش زدن ، به با چکش زدن چی می گن؟ ، با چکش زدن چی می شه؟، واژه با چکش زدن ، معادل با چکش زدن ، با چکش زدن synonym , با چکش زدن definition , با چکش زدن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 283 میلی ثانیه.