داستان آبیدیک

ث


ثابت
http://abidic.com/word/ثابت

firm

ثابت استخلاف
http://abidic.com/word/ثابت استخلاف

substitution constant

ثابت بولتزمن
http://abidic.com/word/ثابت بولتزمن

Boltzmann constant

ثابت پله ای
http://abidic.com/word/ثابت پله ای

step fixed

ثابت تراوایی خلا
http://abidic.com/word/ثابت تراوایی خلا

Vacuum permeability μ0

ثابت تمایل
http://abidic.com/word/ثابت تمایل

afinity

ثابت تناسب
http://abidic.com/word/ثابت تناسب

Proportionality constant

ثابت دلخواه
http://abidic.com/word/ثابت دلخواه

arbitrary constant

ثابت شده
http://abidic.com/word/ثابت شده

stabilized

ثابت قدم
http://abidic.com/word/ثابت قدم

resolute

ثابت گذردهی خلا
http://abidic.com/word/ثابت گذردهی خلا

Vacuum permittivity ε0

ثابت گرانش
http://abidic.com/word/ثابت گرانش

gravitational constant

ثابت ماندن
http://abidic.com/word/ثابت ماندن

remain constant

ثابت کردن
http://abidic.com/word/ثابت کردن

prove

ثابت کردنی
http://abidic.com/word/ثابت کردنی

provable

ثابت کشسانی
http://abidic.com/word/ثابت کشسانی

elastic constant

ثابت کیهانی
http://abidic.com/word/ثابت کیهانی

cosmological constant

ثاقب
http://abidic.com/word/ثاقب

penetrating

ثالث
http://abidic.com/word/ثالث

third

ثالثا
http://abidic.com/word/ثالثا

thirdly

ثامن
http://abidic.com/word/ثامن

eight

ثامنا
http://abidic.com/word/ثامنا

eightly

ثاندر
http://abidic.com/word/ثاندر

Thunder

ثانوی
http://abidic.com/word/ثانوی

further

ثانویه
http://abidic.com/word/ثانویه

Secondary

ثانی
http://abidic.com/word/ثانی

second

ثانیا
http://abidic.com/word/ثانیا

secondly

ثانیه
http://abidic.com/word/ثانیه

second

ثبات
http://abidic.com/word/ثبات

firmness

ثبات آفرینی
http://abidic.com/word/ثبات آفرینی

Stabilization

ثبات انباره
http://abidic.com/word/ثبات انباره

storage register


معنی کلمه ث ، معنی اصطلاح ث ، به ث چی می گن؟ ، ث چی می شه؟، واژه ث ، معادل ث ، ث synonym , ث definition , ث meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 116 میلی ثانیه.