ثنا خوان


english

1 general:: eulogist

transnet.ir


معنی کلمه ثنا خوان ، معنی اصطلاح ثنا خوان ، به ثنا خوان چی می گن؟ ، ثنا خوان چی می شه؟، واژه ثنا خوان ، معادل ثنا خوان ، ثنا خوان synonym , ثنا خوان definition , ثنا خوان meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 399 میلی ثانیه.