ثنوی


english

1 general:: dualist

transnet.ir


معنی کلمه ثنوی ، معنی اصطلاح ثنوی ، به ثنوی چی می گن؟ ، ثنوی چی می شه؟، واژه ثنوی ، معادل ثنوی ، ثنوی synonym , ثنوی definition , ثنوی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 412 میلی ثانیه.