ثوب


english

1 general:: suit, garment

transnet.ir


معنی کلمه ثوب ، معنی اصطلاح ثوب ، به ثوب چی می گن؟ ، ثوب چی می شه؟، واژه ثوب ، معادل ثوب ، ثوب synonym , ثوب definition , ثوب meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 407 میلی ثانیه.