ثور


english

1 general:: bull

transnet.ir

2 general:: Taurus

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه ثور ، معنی اصطلاح ثور ، به ثور چی می گن؟ ، ثور چی می شه؟، واژه ثور ، معادل ثور ، ثور synonym , ثور definition , ثور meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 232 میلی ثانیه.