داستان آبیدیک

ج


جا
http://abidic.com/word/جا

seat

جا افتاده
http://abidic.com/word/جا افتاده

ripe

جا انداختن
http://abidic.com/word/جا انداختن

set bed

جا انگشتی
http://abidic.com/word/جا انگشتی

fingerboard

جا بجا
http://abidic.com/word/جا بجا

replacement

جا بجا کردن
http://abidic.com/word/جا بجا کردن

shuffle

جا به جایی
http://abidic.com/word/جا به جایی

Dislocation

جا به جایی حسی
http://abidic.com/word/جا به جایی حسی

Synaesthesia

جا پا
http://abidic.com/word/جا پا

footprint

جا خالی
http://abidic.com/word/جا خالی

ducking

جا خالی دادن
http://abidic.com/word/جا خالی دادن

dodge

جا خالی کردن
http://abidic.com/word/جا خالی کردن

dodge

جا دادن
http://abidic.com/word/جا دادن

accommodate

جا دار
http://abidic.com/word/جا دار

roomy

جا ذغالی
http://abidic.com/word/جا ذغالی

scuttle

جا رختی
http://abidic.com/word/جا رختی

clothes hanger

جا زدن
http://abidic.com/word/جا زدن

insert

جا زده
http://abidic.com/word/جا زده

false

جا زغالی
http://abidic.com/word/جا زغالی

coal hod

جا سنجاقی
http://abidic.com/word/جا سنجاقی

pincushion

جا ظرفی
http://abidic.com/word/جا ظرفی

Dish drainer

جا گذاشتن
http://abidic.com/word/جا گذاشتن

leave

جا لباسی
http://abidic.com/word/جا لباسی

clothes hanger

جا کش
http://abidic.com/word/جا کش

procurer

جا کشی
http://abidic.com/word/جا کشی

procuance

جا کشی کردن
http://abidic.com/word/جا کشی کردن

pimp


معنی کلمه ج ، معنی اصطلاح ج ، به ج چی می گن؟ ، ج چی می شه؟، واژه ج ، معادل ج ، ج synonym , ج definition , ج meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 92 میلی ثانیه.