جا افتاده


english

1 general:: ripe

worldtranslators.net


معنی کلمه جا افتاده ، معنی اصطلاح جا افتاده ، به جا افتاده چی می گن؟ ، جا افتاده چی می شه؟، واژه جا افتاده ، معادل جا افتاده ، جا افتاده synonym , جا افتاده definition , جا افتاده meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 327 میلی ثانیه.
بنر موبایل