جا انداختن


english

1 general:: set bed, fix, insert

transnet.ir


معنی کلمه جا انداختن ، معنی اصطلاح جا انداختن ، به جا انداختن چی می گن؟ ، جا انداختن چی می شه؟، واژه جا انداختن ، معادل جا انداختن ، جا انداختن synonym , جا انداختن definition , جا انداختن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 467 میلی ثانیه.