جا انگشتی


english

1 general:: fingerboard

transnet.ir


معنی کلمه جا انگشتی ، معنی اصطلاح جا انگشتی ، به جا انگشتی چی می گن؟ ، جا انگشتی چی می شه؟، واژه جا انگشتی ، معادل جا انگشتی ، جا انگشتی synonym , جا انگشتی definition , جا انگشتی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 370 میلی ثانیه.