جا به جایی حسی


english

1 general:: Synaesthesia

worldtranslators.net


معنی کلمه جا به جایی حسی ، معنی اصطلاح جا به جایی حسی ، به جا به جایی حسی چی می گن؟ ، جا به جایی حسی چی می شه؟، واژه جا به جایی حسی ، معادل جا به جایی حسی ، جا به جایی حسی synonym , جا به جایی حسی definition , جا به جایی حسی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 306 میلی ثانیه.
بنر موبایل