جا خالی دادن


english

1 general:: dodge

transnet.ir


معنی کلمه جا خالی دادن ، معنی اصطلاح جا خالی دادن ، به جا خالی دادن چی می گن؟ ، جا خالی دادن چی می شه؟، واژه جا خالی دادن ، معادل جا خالی دادن ، جا خالی دادن synonym , جا خالی دادن definition , جا خالی دادن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 395 میلی ثانیه.