جا خالی کردن


english

1 general:: dodge

transnet.ir


معنی کلمه جا خالی کردن ، معنی اصطلاح جا خالی کردن ، به جا خالی کردن چی می گن؟ ، جا خالی کردن چی می شه؟، واژه جا خالی کردن ، معادل جا خالی کردن ، جا خالی کردن synonym , جا خالی کردن definition , جا خالی کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 342 میلی ثانیه.