جا دادن


english

1 general:: accommodate, insert, intercalate, house, intromit

transnet.ir

2 Law:: 1. accommodate (s.o.); lodge; house; seat; place; station; insert

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه جا دادن ، معنی اصطلاح جا دادن ، به جا دادن چی می گن؟ ، جا دادن چی می شه؟، واژه جا دادن ، معادل جا دادن ، جا دادن synonym , جا دادن definition , جا دادن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 422 میلی ثانیه.