جا دار


english

1 general:: roomy, spacious

transnet.ir


معنی کلمه جا دار ، معنی اصطلاح جا دار ، به جا دار چی می گن؟ ، جا دار چی می شه؟، واژه جا دار ، معادل جا دار ، جا دار synonym , جا دار definition , جا دار meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 409 میلی ثانیه.