جا ذغالی


english

1 general:: scuttle

transnet.ir


معنی کلمه جا ذغالی ، معنی اصطلاح جا ذغالی ، به جا ذغالی چی می گن؟ ، جا ذغالی چی می شه؟، واژه جا ذغالی ، معادل جا ذغالی ، جا ذغالی synonym , جا ذغالی definition , جا ذغالی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 487 میلی ثانیه.