جا رختی


english

1 general:: clothes hanger

transnet.ir


معنی کلمه جا رختی ، معنی اصطلاح جا رختی ، به جا رختی چی می گن؟ ، جا رختی چی می شه؟، واژه جا رختی ، معادل جا رختی ، جا رختی synonym , جا رختی definition , جا رختی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 279 میلی ثانیه.