جا زدن

jâ zadan


english

1 general:: insert

transnet.ir

2 Law:: (infml) back down (also with on) (an offer, agreement, promise etc)

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

3 Law:: to fraudulently impose something fake or worthless on someone

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه جا زدن ، معنی اصطلاح جا زدن ، به جا زدن چی می گن؟ ، جا زدن چی می شه؟، واژه جا زدن ، معادل جا زدن ، جا زدن synonym , جا زدن definition , جا زدن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 460 میلی ثانیه.