جا زغالی


english

1 general:: coal hod

transnet.ir


معنی کلمه جا زغالی ، معنی اصطلاح جا زغالی ، به جا زغالی چی می گن؟ ، جا زغالی چی می شه؟، واژه جا زغالی ، معادل جا زغالی ، جا زغالی synonym , جا زغالی definition , جا زغالی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 406 میلی ثانیه.