جا سنجاقی


english

1 general:: pincushion

transnet.ir


معنی کلمه جا سنجاقی ، معنی اصطلاح جا سنجاقی ، به جا سنجاقی چی می گن؟ ، جا سنجاقی چی می شه؟، واژه جا سنجاقی ، معادل جا سنجاقی ، جا سنجاقی synonym , جا سنجاقی definition , جا سنجاقی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 315 میلی ثانیه.