جا ظرفی


english

1 general:: Dish drainer

transnet.ir


معنی کلمه جا ظرفی ، معنی اصطلاح جا ظرفی ، به جا ظرفی چی می گن؟ ، جا ظرفی چی می شه؟، واژه جا ظرفی ، معادل جا ظرفی ، جا ظرفی synonym , جا ظرفی definition , جا ظرفی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 422 میلی ثانیه.