جا پا


english

1 general:: footprint

transnet.ir


معنی کلمه جا پا ، معنی اصطلاح جا پا ، به جا پا چی می گن؟ ، جا پا چی می شه؟، واژه جا پا ، معادل جا پا ، جا پا synonym , جا پا definition , جا پا meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 429 میلی ثانیه.