جا کش


english

1 general:: procurer, pimp

transnet.ir


معنی کلمه جا کش ، معنی اصطلاح جا کش ، به جا کش چی می گن؟ ، جا کش چی می شه؟، واژه جا کش ، معادل جا کش ، جا کش synonym , جا کش definition , جا کش meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 226 میلی ثانیه.