جا کشی


english

1 general:: procuance

worldtranslators.net


معنی کلمه جا کشی ، معنی اصطلاح جا کشی ، به جا کشی چی می گن؟ ، جا کشی چی می شه؟، واژه جا کشی ، معادل جا کشی ، جا کشی synonym , جا کشی definition , جا کشی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 362 میلی ثانیه.
بنر موبایل