جا کشی کردن


english

1 general:: pimp

transnet.ir


معنی کلمه جا کشی کردن ، معنی اصطلاح جا کشی کردن ، به جا کشی کردن چی می گن؟ ، جا کشی کردن چی می شه؟، واژه جا کشی کردن ، معادل جا کشی کردن ، جا کشی کردن synonym , جا کشی کردن definition , جا کشی کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 270 میلی ثانیه.