جا گذاشتن


english

1 general:: leave

worldtranslators.net


معنی کلمه جا گذاشتن ، معنی اصطلاح جا گذاشتن ، به جا گذاشتن چی می گن؟ ، جا گذاشتن چی می شه؟، واژه جا گذاشتن ، معادل جا گذاشتن ، جا گذاشتن synonym , جا گذاشتن definition , جا گذاشتن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 332 میلی ثانیه.
بنر موبایل