جیغ


english

1 general:: scream

transnet.ir


معنی کلمه جیغ ، معنی اصطلاح جیغ ، به جیغ چی می گن؟ ، جیغ چی می شه؟، واژه جیغ ، معادل جیغ ، جیغ synonym , جیغ definition , جیغ meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 244 میلی ثانیه.