جیغ زدن


english

1 general:: scream

transnet.ir


معنی کلمه جیغ زدن ، معنی اصطلاح جیغ زدن ، به جیغ زدن چی می گن؟ ، جیغ زدن چی می شه؟، واژه جیغ زدن ، معادل جیغ زدن ، جیغ زدن synonym , جیغ زدن definition , جیغ زدن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 283 میلی ثانیه.