جیغ کشیدن


english

1 general:: scream

transnet.ir


معنی کلمه جیغ کشیدن ، معنی اصطلاح جیغ کشیدن ، به جیغ کشیدن چی می گن؟ ، جیغ کشیدن چی می شه؟، واژه جیغ کشیدن ، معادل جیغ کشیدن ، جیغ کشیدن synonym , جیغ کشیدن definition , جیغ کشیدن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 403 میلی ثانیه.