جیم شدن


english

1 general:: sneak away, sneack away

transnet.ir


معنی کلمه جیم شدن ، معنی اصطلاح جیم شدن ، به جیم شدن چی می گن؟ ، جیم شدن چی می شه؟، واژه جیم شدن ، معادل جیم شدن ، جیم شدن synonym , جیم شدن definition , جیم شدن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 342 میلی ثانیه.