جیوۀ آمونیاکی


english

1 general:: ammoniated mercury

transnet.ir


معنی کلمه جیوۀ آمونیاکی ، معنی اصطلاح جیوۀ آمونیاکی ، به جیوۀ آمونیاکی چی می گن؟ ، جیوۀ آمونیاکی چی می شه؟، واژه جیوۀ آمونیاکی ، معادل جیوۀ آمونیاکی ، جیوۀ آمونیاکی synonym , جیوۀ آمونیاکی definition , جیوۀ آمونیاکی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 319 میلی ثانیه.