جیک جیک کردن


english

1 general:: chirp

transnet.ir


معنی کلمه جیک جیک کردن ، معنی اصطلاح جیک جیک کردن ، به جیک جیک کردن چی می گن؟ ، جیک جیک کردن چی می شه؟، واژه جیک جیک کردن ، معادل جیک جیک کردن ، جیک جیک کردن synonym , جیک جیک کردن definition , جیک جیک کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 389 میلی ثانیه.