داستان آبیدیک

ح


حائز
http://abidic.com/word/حائز

possessing

حائل نور
http://abidic.com/word/حائل نور

glare screen

حاتم
http://abidic.com/word/حاتم

generous

حاجات
http://abidic.com/word/حاجات

needs

حاجب
http://abidic.com/word/حاجب

chamberlain

حاجت
http://abidic.com/word/حاجت

need

حاجت داشتن
http://abidic.com/word/حاجت داشتن

require

حاجتمند
http://abidic.com/word/حاجتمند

needy

حاجز
http://abidic.com/word/حاجز

separating

حاجزی
http://abidic.com/word/حاجزی

phrenic

حاجی
http://abidic.com/word/حاجی

pilgrim

حاد
http://abidic.com/word/حاد

acute

حادث
http://abidic.com/word/حادث

created

حادثه
http://abidic.com/word/حادثه

event

حادثه خیز
http://abidic.com/word/حادثه خیز

disaster prone

حادثه دریایی
http://abidic.com/word/حادثه دریایی

marine incident

حادثه ساز
http://abidic.com/word/حادثه ساز

trouble making

حادی
http://abidic.com/word/حادی

poignancy

حاذق
http://abidic.com/word/حاذق

proficient

حار
http://abidic.com/word/حار

hot

حارس
http://abidic.com/word/حارس

keeper

حاره
http://abidic.com/word/حاره

hot

حازم
http://abidic.com/word/حازم

prudent

حاسد
http://abidic.com/word/حاسد

envious

حاشا
http://abidic.com/word/حاشا

denial

حاشا کردن
http://abidic.com/word/حاشا کردن

deny

حاشیه
http://abidic.com/word/حاشیه

edge

حاشیه آرایی
http://abidic.com/word/حاشیه آرایی

Vignette


معنی کلمه ح ، معنی اصطلاح ح ، به ح چی می گن؟ ، ح چی می شه؟، واژه ح ، معادل ح ، ح synonym , ح definition , ح meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 162 میلی ثانیه.