حائز

hâ’ez


english

1 general:: possessing

transnet.ir

2 Law:: possessing; holding (used in the forms shown)

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه حائز ، معنی اصطلاح حائز ، به حائز چی می گن؟ ، حائز چی می شه؟، واژه حائز ، معادل حائز ، حائز synonym , حائز definition , حائز meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 300 میلی ثانیه.