حاتم


english

1 general:: generous

transnet.ir


معنی کلمه حاتم ، معنی اصطلاح حاتم ، به حاتم چی می گن؟ ، حاتم چی می شه؟، واژه حاتم ، معادل حاتم ، حاتم synonym , حاتم definition , حاتم meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 432 میلی ثانیه.