حاجب

hâjeb


english

1 general:: chamberlain, door keeper

transnet.ir

2 Law:: chamberlain

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه حاجب ، معنی اصطلاح حاجب ، به حاجب چی می گن؟ ، حاجب چی می شه؟، واژه حاجب ، معادل حاجب ، حاجب synonym , حاجب definition , حاجب meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 307 میلی ثانیه.