حاجت


english

1 general:: need

transnet.ir


معنی کلمه حاجت ، معنی اصطلاح حاجت ، به حاجت چی می گن؟ ، حاجت چی می شه؟، واژه حاجت ، معادل حاجت ، حاجت synonym , حاجت definition , حاجت meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 243 میلی ثانیه.