حاجت داشتن


english

1 general:: require, need

transnet.ir


معنی کلمه حاجت داشتن ، معنی اصطلاح حاجت داشتن ، به حاجت داشتن چی می گن؟ ، حاجت داشتن چی می شه؟، واژه حاجت داشتن ، معادل حاجت داشتن ، حاجت داشتن synonym , حاجت داشتن definition , حاجت داشتن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 360 میلی ثانیه.