حاجتمند


english

1 general:: needy

transnet.ir


معنی کلمه حاجتمند ، معنی اصطلاح حاجتمند ، به حاجتمند چی می گن؟ ، حاجتمند چی می شه؟، واژه حاجتمند ، معادل حاجتمند ، حاجتمند synonym , حاجتمند definition , حاجتمند meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 324 میلی ثانیه.