حاجز


english

1 general:: separating

transnet.ir


معنی کلمه حاجز ، معنی اصطلاح حاجز ، به حاجز چی می گن؟ ، حاجز چی می شه؟، واژه حاجز ، معادل حاجز ، حاجز synonym , حاجز definition , حاجز meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 306 میلی ثانیه.