حاجزی


english

1 general:: phrenic

transnet.ir


معنی کلمه حاجزی ، معنی اصطلاح حاجزی ، به حاجزی چی می گن؟ ، حاجزی چی می شه؟، واژه حاجزی ، معادل حاجزی ، حاجزی synonym , حاجزی definition , حاجزی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 281 میلی ثانیه.