حاجی


english

1 general:: pilgrim

transnet.ir


معنی کلمه حاجی ، معنی اصطلاح حاجی ، به حاجی چی می گن؟ ، حاجی چی می شه؟، واژه حاجی ، معادل حاجی ، حاجی synonym , حاجی definition , حاجی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 361 میلی ثانیه.