حاد


english

1 general:: acute, sharp

worldtranslators.net


معنی کلمه حاد ، معنی اصطلاح حاد ، به حاد چی می گن؟ ، حاد چی می شه؟، واژه حاد ، معادل حاد ، حاد synonym , حاد definition , حاد meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 308 میلی ثانیه.
بنر موبایل