حادثه

hâdese


english

1 general:: event, accident, phenomenon

transnet.ir

2 Law:: /اتفاق ـ واقعه ـ رویداد ـ تصادف/ accident; mishap; event

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه حادثه ، معنی اصطلاح حادثه ، به حادثه چی می گن؟ ، حادثه چی می شه؟، واژه حادثه ، معادل حادثه ، حادثه synonym , حادثه definition , حادثه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 347 میلی ثانیه.