حادثه جانی مرگبار


english

1 Law:: casualty : a serious or fatal accident

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه حادثه جانی مرگبار ، معنی اصطلاح حادثه جانی مرگبار ، به حادثه جانی مرگبار چی می گن؟ ، حادثه جانی مرگبار چی می شه؟، واژه حادثه جانی مرگبار ، معادل حادثه جانی مرگبار ، حادثه جانی مرگبار synonym , حادثه جانی مرگبار definition , حادثه جانی مرگبار meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 447 میلی ثانیه.